Historia szkoły

Pierwsza wiadomość o szkole w Ciężkowicach, nad którą patronat mieli mieszczanie, pochodzi 1434 roku. Jej rektorem był Maciej, którego zastąpił Jakub. Należy jednak sądzić, iż pierwsza szkoła pojawiła się jeszcze w połowie XIV stulecia, to jest w okresie lokacji miasta. Dowodzić tego mogą pojedyncze nazwiska synów mieszczan ciężkowickich, występujące w rejestrach Uniwersytetu Krakowskiego po 1400 roku. Już w 1400 roku niejaki Andrzej de Keschowicze, został bakalarzem sztuk wyzwolonych, po nim byli inni. O wiele bogatsze źródła pozostawił wiek XVI. Dokumenty wspominają o kolejnych rektorach, z których do najwybitniejszych zaliczyć należy Wawrzyńca z Zakliczyna, któremu rajcowie wypłacali 8 talarów rocznie.Nie szczędzili pieniędzy mieszczanie ciężkowiccy na szkołę, zauważył to wizytator, który stwierdził, iż "szkoła mieści się w solidnie zbudowanym domu".Przewodnik "Ciężkowice i okolice: "8 kwietnia 1540 roku Zygmunt I zezwolił na naprawę i udoskonalenie wodociągu miejskiego, w niedługo potem Marcin Śliwkowski wybudował dom, który przeznaczył na szkołę. Król nagradzając mu ten uczynek, zwolnił go od wszelkich opłat na wykonywanie zawodu lekarskiego".Licznie korzystali synowie ciężkowickich mieszczan z nauki na Uniwersytecie Krakowskim. Szkoła ciężkowicka musiała mieć wysoki poziom, skoro jej abiturienci pełnili funkcje kierowników szkół w Ptaszkowej, Sękowej, Gromniku, Tuchowie, Stopnicy i Krośnie.Poziom szkoły musiał się obniżyć po roku 1615, gdyż wizytator szkolny biskupstwa krakowskiego upominał kierownika szkoły, aby więcej staranności przykładał do pracy w szkole i swojego wyglądu. w roku 1757 podjęto się budowy nowej szkoły, którą budowano powoli, skoro w 1767 roku wizytator stwierdził, "że szkoła pokryta gontem od 10 lat jest w budowie, co gorsza pola radzieckie uprawiane prze dyrektora szkoły zostały podzielone między ciężkowickich mieszczan". Poziom miejscowej szkoły podniósł się nieco w okresie panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.Następna wzmianka o szkole z cytowanego wcześniej "Przewodnika" pochodzi z XIX wieku. "Pierwszy pociąg przejechał przez Ciężkowice w 1876 roku ...W dwa lata później zakończono budowę domu dziesięcioizbowego z przeznaczeniem dla szkoły powszechnej"
Uroczystość wmurowania "AKTU EREKCYJNEGO" pod budynek pierwszej w powiecie tarnowskim nowej szkoły "Pomnika Tysiąclecia" w Ciężkowicach - uroczystość 23.X.1960 na terenie budowy szkoły.
Szkoła dawniej.........
Zdjecia udostepnione dzięki uprzejmości Pani Marii Maciaszek oraz rodzinie Pani Józefy Wantuch.